Horkovody

Bezkanálové potrubí

Progresivní technologií při realizaci rozvodů tepla je bezkanálové potrubí. Je při ní využito prefabrikovaného stavebnicového systému potrubí opatřeného tepelnou izolací a ochrannou plášťovou trubkou s detekčním systémem porušení těsnosti smontované trasy v oblasti izolace.
Převážná část tepelných rozvodů realizovaných společností CZ Teplo s.r.o. byla provedena v různých druzích bezkanálového potrubí. Na všechna tato potrubí vlastníme certifikáty o proškolení od jednotlivých výrobců, sami provádíme nejen pokládku potrubí, ale rovněž vodotěsnou izolaci spojů, napojení systému pro zjištění vlhkosti izolace, termické předpětí apod. Bezkanálové rozvody dodáváme včetně stavebních a projektových prací na klíč.
Maximální výhodnost systému se projeví při použití pro topné médium o maximální teplotě 130°C.

Klasické kanály a kolektory

Jsou jedním z řešení pro médium přesahující teplotu 130°C. Vyšší stavební náročnost kolektoru je vyvážena možností kumulace inženýrských sítí v dané trase a relativně snadnou údržbou a opravami potrubí a izolace. Nevýhodou bývají problémy s průchodností v zastavěném a zasíťovaném terénu. Firma CZ teplo s.r.o. provádí hlavně rekonstrukce těchto systémů, ať už pouze technologie nebo i kompletní trasy.

Vakuové potrubí

Výrazně modernějším systémem pro rozvod média o teplotě vyšší než 130°C je vakuované potrubí. Je sestaveno z plášťové a médionosné ocelové trubky, meziprostor je vyplněn dilatačními segmenty, izolací a po dokončení montáže vyvakuován pro zlepšení izolačních vlastností.
Systém jsme s úspěchem realizovali již v roce 2001 a pro svou vysokou odolnost proti poškození a skvělé izolační vlastnosti je velmi vhodný i do provozně velmi exponovaných lokalit.

Sendvičové bezkanálové potrubí

Potrubí pro médium o teplotě nad 130°C s polyetylénovou povrchovou trubkou s kombinovanou izolací z vrstvy min. vlny a PUR izolace. Složení izolačních vrstev zajišťuje volný dilatační pohyb vnitřní ocelové trubky.
Vzhledem k možnosti snadného poškození při případných výkopových pracích v trase horkovodu doporučujeme tento systém pro kratší přípojky ve stavebně neexponovaných oblastech.

Plastové předizolované potrubí

Pro rozvody teplé užitkové vody nebo technických chemikálií používáme potrubních předizolaných systémů z plastu - např. polypropylen nebo polybuten. Výhody systému jsou v jeho dlouhé životnosti a také možnosti montáže bez otevřeného ohně v oblastech se zvýšenou požární ochranou. Potrubí je v menších dimenzích flexibilní, dodávané v kotoučích a jeho montáž je tedy časově nenáročná.

REFERENCE

Horkovody Systémy ÚT
zavrit